Calent com un torró [o com un torronet] (Es diu d'una cosa, especialment d'una habitació, d'una casa, etc., que és ben calfada)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Caliente como un turrón [o como un torronet] (Se dice de una cosa, especialmente de una habitación, de una casa, etc., Que es bien calentada)