Cada u en sa casa sap on se penja el cresol (Vol dir que cada família té els seus costums i la manera pròpia de veure les coses, i que no és prudent judicar les coses de casa d'altri segons el criteri dels externs)

Temes associats al refrany: parentiu, casaTraducción al castellano (google): Cada uno en su casa sabe donde se cuelga el crisol (Quiere decir que cada familia tiene sus costumbres y la manera propia de ver las cosas, y que no es prudente juzgar las cosas de casa ajena según el criterio de los externos)