Anar de poc (o de res) com (o que) no... (Forma que indica que ha faltat poc perquè una cosa tingués lloc)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ir de poco (o nada) como (o que) no ... (Forma que indica que ha faltado poco para que algo tuviera sitio)