Anar [o estar] alerta (Anar, estar, etc., amb vigilància, amb atenció)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ir [o estar] alerta (Ir, estar, etc., Con vigilancia, con atención)