Allà quan Deu te vol (Una volta al cap de les mil, a les tantes, quan manco ho esperes)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Allí cuando Dios te quiere (Una vuelta al cabo de las mil, a las tantas, cuando menos lo esperas)