Alça, Manela! (Expressió exclamativa usada per a denotar sorpresa, admiració, desacord, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Alza, Manela! (Expresión exclamativa usada para denotar sorpresa, admiración, desacuerdo, etc.)