Alça Pilili (Expressió exclamativa usada per a denotar sorpresa, admiració, desacord, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dir