Això són vuits i nous i cartes que no lliguen (Expressió amb què s'indica que alguna cosa no té gens de valor, gens d'importància, que és del tot secundària)

Temes associats al refrany: maneres de dir, jocTraducción al castellano (google): Eso son ocho y nuevos y cartas que no ligan (Expresión con que se indica que algo no tiene nada de valor, nada de importancia, que es del todo secundaria)