Això és mel i sucre! (Es diu d'una cosa molt bona)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Esto es miel y azúcar! (Se dice de algo muy bueno)