Així s'esperessin les llebres! (Es diu contestant negativament a un qui demana que l'esperin)

Temes associats al refrany: animals, maneres de dirTraducción al castellano (google): Así esperaran las liebres! (Se dice contestando negativamente a un quien pide que la esperen)