Aguantar una capa (Haver d'escoltar una conversa desagradable sense poder-ne defugir)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Aguantar una capa (Tener que escuchar una conversación desagradable sin poder evitar)