Agarrar mala volta (Tindre una malaltia greu)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Agarrar mala vuelta (Tener una enfermedad grave)