Acabar de fer el pes (Determinar una resolució. Fer més patent un efecte. Afegir de més a més)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Acabar de convencer (Determinar una resolución. Hacer más patente un efecto. Añadir por añadidura)