Abatre el joc [o les cartes] (En els jocs de cartes, descobrir el joc als altres jugadors ensenyant les cartes)

Temes associats al refrany: joc, maneres de dirTraducción al castellano (google): Abatir el juego [o las cartas] (En los juegos de cartas, descubrir el juego a otros jugadores enseñando las cartas)