A toc de campana (Amb puntualitat rigorosa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): A toque de campana (Con puntualidad rigurosa)