A mitjan (Cap a la meitat d'un espai de temps)

Temes associats al refrany: maneres de dir