A mala [o bona] hora gos no lladra (Es diu per aconsellar la discreció i vigilància diligent quan hi ha motius de temença)

Temes associats al refrany: consells, animalsTraducción al castellano (google): En mala [o buena] hora perro no ladra (Se dice para aconsejar la discreción y vigilancia diligente cuando hay motivos de temor)