A les barbes (Davant mateix d'un)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): A las barbas (Delante de uno)