A la fi [o per fi] (Expressions usades per a indicar que una cosa té lloc després d'un procés llarg o dificultós, d'una espera llarga o intensa, etc)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): A finales [o por fin] (Expresiones usadas para indicar que algo tiene lugar tras un proceso largo o dificultoso, una espera larga o intensa, etc)