Altra faena hi ha! (Expressió que s'usa per a manifestar que no s'està disposat a fer alguna cosa, que una cosa no serà de cap manera)

Temes associats al refrany: treball, maneres de dirTraducción al castellano (google): Otra tarea hay! (Expresión que se usa para manifestar que no se está dispuesto a hacer algo, que algo no será de ninguna manera)