Refrany [www.elrefranyer.com]
El treballar no fa grossos (Per regla general, qui fa treballs manuals sol ser prim perquè consumeix moltes calories)
Maneres de dir
Ja vorem... "- que diuen els cegos" (Expresió per indicar incredulitat)