Refrany [www.elrefranyer.com]
Estirant fils se’n treu l’entrellat (Conversant i preguntant molt s'arriba a entendre el motiu o el perquè d'algo)
Maneres de dir
Estar fet caldo (Estar cruixit)